Adatvédelmi irányelvek és felhasználási feltételek (GREMBA Érettségi)

GREMBA Érettségi

1. Definíciók

Termék/Szolgáltatás: A „GREMBA – Érettségi kvíz” mobil applikáció. Az applikáció letöltésével Felhasználó egy olyan oktatási szolgáltatást vehet igénybe, amelynek keretében a Felhasználó mobil eszközéről gyakorolhat/készülhet a középszintű érettségi vizsgára (GREMBA – Érettségi kvíz) magyar nyelv és irodalom tárgyból. Az applikáció letöltési díjának megfizetésével a felhasználó korlátlan ideig használhatja az applikációt.

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki letölti a GREMBA Érettségi applikációt a Google Play Store-ból vagy az Apple App Store-ból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni.

Szolgáltató: Szolgáltatónak minősül a „GREMBA – Érettségi kvíz” alkalmazás üzemeltetője

2. Az adatkezelő adatai

A vállalkozás képviselője: Ujszászi-Farkas Beatrix e.v. (továbbiakban Szolgáltató)

Nyilvántartási száma: 56262412

Adószáma: 57618483-1-33

Székhelye, egyben postacím: MAGYARORSZÁG, 2112 Veresegyház, Hópehely utca 1/A ép.

E-mail: info@gremba.hu

Telefon: +36 30 558 5579

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési cél és jogalap

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés célja a szolgáltatás és az ügyfél közötti online felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a mobilapplikáció regisztrált felhasználójaként a rangsor funkció elérése. A felhasználónév és az e-mail-cím a mobilapplikáció használata céljából regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához szükséges, továbbá a szolgáltató és a felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja.* Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező, amely jelszó a Szolgáltató adatbázisában titkosítva kerül eltárolásra, annak visszafejtésére a Szolgáltatónak sincs lehetősége. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés a Felhasználó, azaz az Ön hozzájárulásán alapul. Ön bármikor választhatja a Szolgáltatóval történő írásbeli elérhetőségei útján való kapcsolattartást.

A Szolgáltató felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail-cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail-cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail-címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

*A Szolgáltatás (Gremba mobil applikáció) lehetőséget nyújt ún. „Vendég” mód használatára. A Vendég mód használatakor semmilyen személyes adat (sem felhasználónév sem e-mail-cím) megadása nem szükséges, így azok ilyen esetben a Szolgáltató adatbázisában nem tárolódnak.

4. A személyes adatok forrása, illetve a tárolt adatok köre, ha azokat nem a Felhasználó bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére

A Szolgáltató nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem a Felhasználótól gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Szolgáltató a tájékoztató 2. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe a regisztrációhoz a Felhasználó e-mail-címét és szabadon választott felhasználónevét.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (a regisztrált fiók törléséig) kezeli, majd törlésre kerül. A regisztrált Felhasználó írásban bármikor kérheti a tárolt adatainak törlését (ld. 7.5 A törléshez való jog részt is)

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok

 7.1 A hozzáféréshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Szolgáltató
  • milyen személyes adatait;

  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési cél miatt;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

 • a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • a Szolgáltató alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

7.2 A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát. A Szolgáltató a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett Felhasználót.

7.3 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Szolgáltató korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával)

 • amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben).

7.4 A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Szolgáltató a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Szolgáltatónak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – a Felhasználót nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.5 A törléshez való jog

A tájékoztató 2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat.
Felhasználó az adattörléshez való jogát az applikáción belül érvényesítheti – az erre szolgáló ikon (Regisztráció törlése) megnyomásával illetve a felugró ablakban a törlési kérés megerősítésével az alkalmazás azonnal és visszavonhatatlanul törli a felhasználó minden tárolt adatot.
Felhasználó az adattörléshez való jogát a Szolgáltató adattorles@gremba.hu e-mail-címére küldött írásos kéréssel is gyakorolhatja. Mivel a Szolgáltató a Felhasználóról személyes adatként csak az e-mail-címet kéri és tárolja, ezért csak abban az esetben tudja a jogosultságot ellenőrizni és az adattörlésre vonatkozó kérést teljesíteni, ha maga a kérés is a törlendő e-mail-címről érkezik.
Az adatkezelő köteles továbbá arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.6 Az adathordozhatósághoz való jog

A 2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – a Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Szolgáltatóhoz, az 1. pontban megadott elérhetőségeken, írásban, vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati- portal/birosag-kereso oldalon. A Szolgáltató székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

9. A GREMBA szolgáltatás platformjai

Mobil applikáció

Az applikáció Android és iOS rendszeren érhető el.

GREMBA Felvételi kvíz:

Google Play áruház: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.GrembaErettsegi

Apple App Store: https://apps.apple.com/us/app/gremba/id6476833836

10. Szolgáltatás igénybevétele Felhasználók részére

Applikáció

Applikációt a mobileszközének megfelelő Alkalmazás Áruházból tudja letölteni és telepíteni telefonjára/mobil eszközére. Ha az applikáció telepítése megtörtént elkezdheti használni a szolgáltatást. Az applikációban több különböző témakörben kvízalapú módszerrel gyakorolhat a középiskolai magyar felvételire illetve a középszintű magyar érettségire.

Felelősségvállalás

 • A programban szereplő adatok oktató jellegűek, helyességükre a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal.

A Felhasználó az applikációt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel 

 • okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 • Szolgáltató kizár minden felelősséget az applikáció használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 • A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult az applikációt reklámozás vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni.
 • Ha a Felhasználó az applikációban kifogásolható tartalmat észlel, vagy szokatlan működést tapasztal, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

Panaszkezelés

A Szolgáltató felé az alábbi módokon lehet panaszt benyújtani:
Az info@gremba.hu e-mail címre, ahol az üzenet tárgyaként a „panasz” szó kerüljön feltüntetésre.
A panasz leírásának minden esetben tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, amelyet a Szolgáltató 8 munkanapon belül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről a jogosultat tájékoztatja.
A Szolgáltató és Felhasználó kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az elektronikus úton létrejött szerződésből eredően jogvita merül fel közöttük, akkor törekednek arra, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban békés úton rendezzék.  Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
– Bírósági eljárás kezdeményezése.

11. Szerzői jogok és egyéb rendelkezésjogok

A GREMBA márkanév szerzői védjegyoltalom alatt áll.
Az applikáció beleértve, de nem kizárólagosan a grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait, az applikáció felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, továbbá a megtalálható és a Szolgáltató által közzétett tartalmak a Szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogokat sérti.

12. Vis major

A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor az érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadás, jogosulatlan hozzáférések stb. Ezen esetekben a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel, a szerződésben rögzített határidők nyugszanak.

13. Google Analytics

Jelen weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja, amelyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemeltet.
A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ – ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez kerül továbbításra és ott tárolódik.

Google Analytics cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja.

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni az applikációban. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az applikációban, előzetes figyelmeztetés nélkül.  A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.

Az applikáción keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezésnek nem veti alá magát.


Jelen Adatvédelmi irányelvek és felhasználási feltételek pdf formátumban letölthető innen:
GREMBA érettsegi app Adatvédelem.pdf